Rozsah dodávky

POPIS STANDARTNÍ DODÁVKY RODINNÉHO DOMU

Všeobecná část

Výroba a montáž domů je v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v ČR. V konstrukci domu jsou použity výhradně materiály zdravotně nezávadné a předepsané kvality dle platných norem a předpisů. Stavební popis a popis prací je obsažen ve „Specifikačním listu dodávky“, který je součástí Smlouvy o dílo. Tento materiál obsahuje informace o technickém provedení a vybavení standardního domu a o rozsahu prací provedených dodavatelem od spodní hrany základové spáry až do stádia předání domu „na klíč“.

Projektová dokumentace

Součástí ceny díla je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace investorovi pro stavební i sloučené řízení – stavební výkresy v platném měřítku, projekty TZB (elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika) a technické zprávy.

Základová deska

Základová deska v terénu nevykazujícím převýšení ve vodorovné rovině více jak 10 cm / 10 m pozemku:

 •  Sejmutí ornice
 •  Výkop základových pasů o šířce 500 mm do nezámrzné hloubky 850 mm
 •  Vylití základových pasů betonem
 •  Navýšení základových pasů nad skrytý terén ztraceným bedněním vyztuženým ocelovou výztuží a vylité betonem
 •  Zhotovení ležaté kanalizace z KG trub a uložení chrániček pro prostup přívodu elektřiny a vody včetně obsypu
 •  Zhutněný recyklát v tloušťce 200 – 250 mm
 •  Tepelná izolace základových pasů polystyrenem XPS o tl. 60 mm s úpravou povrchu stěrkou z lepidla
 •  Zhotovení železobetonové základové desky proloženou armovací sítí

Obvodové nosné stěny

Konstrukce stěn splňují z hlediska izolačních vlastností všechny normy i platné předpisy a výrazně snižují spotřebu energie na vytápění. Součinitel prostupu tepla (U) našich obvodových konstrukcí je U= 0,16 W/(m2·K). Norma ČSN 730540-2 požaduje hodnotu U=0,3 W/(m2·K), ale doporučuje U=0,2 W/(m2·K).

 • Natavení protiradonové hydroizolace pod nosnou konstrukci vč. penetrace
 • Uložení a ukotvení patní fošny (napuštěna impregnací proti plísním a dřevokazným houbám)
 • Montáž dřevěné nosné konstrukce z KVH hranolů 120/60 mm
 • Vnější opláštění konstrukce deskami Rigistabil tl. 12,5 mm
 • Montáž věncové fošny

Schéma obvodové nosné stěny

 1. deska Rigistabil 12,5 mm
 2. předstěna – dřevěný rošt + tepelná izolace 40 mm
 3. parozábrana
 4. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/120 + tepelná izolace 120 mm
 5. deska Rigistabil 12,5 mm
 6. fasádní zateplovací systém – polystyren EPS 70 F 100 mm
 7. fasádní silikonová stěrka 2 mm

 

Celková tloušťka 305 mm

Štíty domu

U podkrovních domů je skladba štítových stěn stejná jako skladba obvodových nosných stěn. Štítové stěny přízemních domů nemají tepelnou izolaci z vnitřní strany.

VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

 • Natavení protiradonové hydroizolace pod nosnou konstrukci vč. penetrace
 • Uložení a ukotvení patní fošny (napuštěna impregnací proti plísním a dřevokazným houbám)
 • Montáž dřevěné nosné konstrukce z KVH hranolů 100/60 mm
 • Jednostranné opláštění konstrukce OSB deskami 12 mm
 • Montáž věncové fošny

Schéma nosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. OSB deska 12 mm
 3. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/100 + tepelná izolace 100 mm
 4. OSB deska 12 mm
 5. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 150 mm

Stropní konstrukce

 • Stropní konstrukce u domu typu Bungalov je řešena dolní pásy střešních vazníků
 • Stropní konstrukce u podkrovních domů – Klasik je zhotovena z KVH hranolů na jejichž horní hranu je upevněna konstrukce podlahy II.NP z OSB desek tl. 22 mm.

Schéma stropu bez obytného podkroví

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 160 mm

Schéma stropu s obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. ocelová konstrukce pro SD
 3. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 100 mm
 4. záklop stropu – OSB deska 22 mm
 5. kročejová izolace z plastifikovaného polystyrénu EPS tl. 20 mm
 6. anhydritový potěr tl. 40 mm
 7. podlahová krytina (laminátová podlaha)

Střešní - vazníková konstrukce

 • Usazení vazníků, jejich vyrovnání, ztužení a zavětrování
 • Montáž podstřešní difúzně propustné fólie a laťování impregnovanými latěmi včetně okapního plechu – PZ
 • Montáž okapového systému stavby – okapy a svody z přírodním TiZn plechu*
 • Montáž betonové střešní krytiny včetně doplňků – barva krytiny dle přání investora*
 • Montáž podbití střechy smrkovými palubkami s perodrážkou napuštěnými tenkovrstvou lazurou s ochranou proti UV záření – barva odstínu dle přání investora*
 • Okapový systém je možno dle výběru investora dodat i v barevném provedení – příplatek dle barevného odstínu

Schéma střechy nad neobytným podkrovím

 1. stropní nosník vazníku
 2. difúzní fólie
 3. kontralatě 50/30 mm
 4. střešní latě 60/40 mm
 5. betonová střešní krytina

Schéma střechy nad obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. horní pas střešního vazníku + tepelná izolace 160 mm
 6. difúzní fólie
 7. kontralatě 50/30 mm
 8. střešní latě 60/40 mm
 9. betonová střešní krytina

Komín

Součástí dodávky je komínové zděné těleso s omítnutou nadstřešní částí CIKO TEC o průměru 160 mm. Lze dodávat dle požadavku investora i komínové těleso o průměru 180 mm nebo 200 mm nebo nerezový komín o stejných průměrech. Součástí dodávky je i střešní výlez.

Komín výšky 7,0m s průduchem 160 mm
Součástí dodávky komínu je platná revize

Okna a balkónové dveře

Otvorové výplně rodinného domu jsou tvořeny plastovými okny a balkónovými dveřmi s izolačním trojsklem s celkovou hodnotou Uw = 0,92 W/m2.K v bílé barvě. Vchodové dveře s vícebodovým zamykáním v bílé barvě s dveřní výplní PERITO – série Clasic nebo Technik. Součástí dodávky plastových oken jsou vnitřní plastové parapety bílé barvy. Je možné v rámci nadstandardního řešení za příplatek dodat i okna a dveře s jednostranným nebo oboustranným dekorem dle možností výrobce.* Okenní mřížky, žaluzie a rolety jsou dodávány rovněž v rámci nadstandardu. Střešní okna Velux jsou instalována v rámci nadstandardní dodávky podkrovního domu.

TEPELNÁ IZOLACE NOSNÝCH A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Obvodové nosné konstrukce jsou vyplněny tepelnou izolací Isover o tl. 120 mm, na vnitřní straně konstrukce je provedena montáž parozábrany se slepenými spoji
 • Vnitřní nosné konstrukce jsou vyplněny zvukovou izolací Isover o tl. 100 mm
 • Stropní konstrukce je zateplena tepelnou izolací vloženou mezi vazníky Isover o tl. 160 mm

VNITŘNÍ KONSTRUKCE

 • Na obvodové konstrukce je provedena montáž předstěny – dřevěný rastr (KVH hranoly 60/40 mm) pro uchycení desek RIGISTABIL, rastr je vyplněn tepelnou izolací Isover o tl. 40 mm a slouží pro vedení instalací
 • Vnitřní nosné konstrukce jsou i z druhé strany zaklopeny OSB deskou o tl. 12 mm a na obě strany proveden záklop sádrokartonovými deskami
 • Strop je zhotoven ze sádrokartonových desek s dvouúrovňovým ocelovým rastrem uchyceným k vazníkům, rastr je vyplněn tepelnou izolací Isover o tl. 60 mm
 • Vstup do půdního prostoru je řešen půdním schůdky umístěnými v chodbě domu
 • Příčky oddělující jednotlivé místnosti tvoří sádrokartonové konstrukce o tl. 125 mm vyplněny zvukovou izolací

Schéma nenosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. nenosný kovový rám + tepelná izolace 100 mm
 3. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 125 mm

VNITŘNÍ ROZVODY VODY, ODPADŮ A ELEKTŘINY

 • Vnitřní rozvody teplé a studené vody jsou vedeny zaizolovaným plastovým polypropylénovým rozvodem
 • Na přívodu vody v domě je umístěn hlavní uzávěr vody
 • Teplá užitková voda je řešena 160 l nepřímotopným elektrickým zásobníkovým bojlerem OKCE 160
 • Rozvody odpadů jsou zhotoveny z HT potrubí příslušného průměru
 • V blízkosti vchodových dveří je umístěn domovní rozvaděč, jsou provedeny kompletní rozvody elektřiny
 • Přívod antény je řešen montáží jedné chráničky pro koaxiální kabel z půdního prostoru do obývacího pokoje
 • Je provedena montáž podlahového elektrického vytápění

MONTÁŽ PODLAHY

 • Natavení protiradonové hydroizolace vč. penetrace
 • Položení tepelné izolace podlahy – podlahový polystyrén tl. 100 mm
 • Před anhydritovou stěrkou se provede montáž topných elektrických kabelů podlahového vytápění
 • Montáž anhydritové stěrky tl. 40 – 50 mm

Schéma podlahy s keramickou dlažbou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. tekutá hydroizolace – ve vlhkých prostorech (koupelna)
 7. keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm

Schéma podlahy s laminátovou podlahou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. mirelon
 7. laminátová podlaha tl. 8 mm

ÚPRAVY EXTERIÉRU – FASÁDY

 • Kontaktní zateplovací systém – tepelná izolace fasádní polystyren o tl. 100 mm
 • Povrchová úprava zateplovacího systému silikonovou fasádní stěrkou v barvách z dodaného vzorníku – Weber Terranova – dle výběru investora
 • Venkovní parapety jsou hliníkové v barvě – dle výběru investora

ÚPRAVY INTERIÉRU

Malířské práce

Stropy i stěny jsou vymalovány bílou barvou.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

 • Obklad koupelny se provádí dle grafického návrhu dodaného investorem. Zpracování grafického návrhu koupelny je v ceně díla
 • V koupelně je proveden obklad stěn obkladačkami do formátu 25/40 cm do výšky 2,05 m, na WC do výšky 1,2 m (obklady v ceně 240,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Vnější rohy obkladů a horní ukončení obkladů na WC je řešeno bílou plastovou lištou (plastová lišta v ceně 23,00 Kč/bm bez DPH)*, horní hrana soklíku z dlažby je řešena bílou plastovou lištou (plastová lišta v ceně 27,00 Kč/bm bez DPH)*
 • Dlažby jsou provedeny z dlaždic do formátu 40/40 cm v koupelně a WC (dlažba v ceně 240,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Jedna barva spárovací hmoty v místnosti
 • Obklady i dlažby je možno dodat od dodavatelů dle výběru investora

PODLAHOVÉ KRYTINY

 • V ostatních místnostech je povrch podlah řešen pokládkou vinylových podlah (vinylová podlaha v ceně 320,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Součástí dodávky je i soklová lišta k podlahám (soklová lišta s příslušenstvím v ceně 40,- Kč/bm bez DPH)*
 • Vinylové podlahy i soklové lišty odpovídající barevným odstínem k podlahám je možno dodat dle výběru investora od jiných dodavatelů

INTERIÉROVÉ DVEŘE

 • Součástí dodávky stavby jsou interiérové dveře plné bílé lakované s obložkovou zárubní ve stejném designu (obložkové zárubně v ceně 1 790,- Kč/ks bez DPH, dveře v ceně 975,- Kč/ks bez DPH)*
 • Dveře jsou opatřeny dveřním kováním – klikou (ve standardu v ceně 240,- Kč/ks bez DPH)
 • Dveře, obložkové zárubně i dveřní kování lze dodat od jiných dodavatelů dle výběru investora

KOMPLETACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

KOUPELNA

 • Plastová akrylátová vana Fortuna bílá 160/100 cm vč. vanového odtokového kompletu, vanová nástěnná baterie bez příslušenství (komplet v ceně 7 500,- Kč bez DPH)*
 • Umyvadlo Lyra Plus 60 cm bílé, stojánková umyvadlová baterie s automatickou výpustí (komplet v ceně 2 500,- Kč bez DPH)*
 • Závěsné WC Lyra Plus bílé se sedátkem z duroplastu, bílé tlačítko splachovače 3/6 l (komplet v ceně 3 500,- Kč bez DPH)*
 • Sprchový čtvrtkruhový kout 90 cm (pokud je součástí dodávky) Multi Basic, litá sprchová vanička Anima LIMNEW, sprchová nástěnná baterie bez příslušenství (komplet v ceně 8 500,- Kč bez DPH) *
 • Topný žebřík Thermal trend 600 x 1320 mm s topnou patronou 600 W.

ZÁCHOD

 • WC kombi Lyra Plus s hlubokým splachováním, s nádržkou 3/6 l, se sedátkem z duroplastu (komplet v ceně 3 500,- Kč bez DPH) *
 • Umývátko Lyra 40 cm bílé, stojánková umyvadlová baterie bez výpusti (komplet v ceně 1 500,- Kč bez DPH) *

ELEKTROINSTALACE

 • Vypínače jsou bíle ABB Tango – 2 ks/místnost
 • Zásuvky jsou bílé ABB Tango – 5 ks dvojzásuvek/místnost
 • V každé vytápěné místnosti je instalován inteligentní programovatelný termostat FENIX TFT)

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VYBAVOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Závěsné WC Lyra Plus bílé se sedátkem
z duroplastu, bílé tlačítko splachovače 3/6 l
WC kombi Lyra Plus s hlubokým splachováním,
s nádržkou 3/6 l, se sedátkem z duroplastu
Plastová akrylátová vana
Fortuna bílá 160/100 cm,
vanová nástěnná baterie bez příslušenství
Umyvadlo Lyra Plus 60 cm bílé,
stojánková umyvadlová baterie s výpustí
Umývátko Lyra 40 cm bílé,
stojánková umyvadlová baterie bez výpusti
Sprchový čtvrtkruhový kout 90 cm
Multi Basic, litá sprchová vanička
Anima LIMNEW, sprchová nástěnná baterie bez příslušenství 

 

 

Topný žebřík Thermal trend 600 x 1320 mm
s topnou patronou 600 W.

 

 

 

 

Jako nadstandartní vybavení Vám nabízíme místo čtvrtkruhového sprchového koutu Multi Basic a lité vaničky, sprchový kout čtvercového půdorysu 90 x 90 cm. Tento sprchový kout má podlahu z dlažby a v zadní části sprchového koutu je umístěn sprchový žlab. Ve sprchovém koutu jsou použity posuvné dveře Anima Epd. Ve standardní nabídce je tento typ sprchového koutu za příplatek 4 000,- Kč bez DPH.

Plynofikace

Plynofikace objektu je dodávána jako nadstandardní služba, nebo si ji zařizuje investor na vlastní náklady.

Schodiště v podkrovních domech

Schodiště je zhotoveno z bukového dřeva. Ve standardu je povrchová úprava řešena bezbarvým lakem. V základním provedení je instalováno bez podstupnic. Zábradlí je tyčové s madlem odpovídá provedení a typu schodiště.

Poznámka

*) Takto označené položky může investor vybírat i u jiných než námi nabízených dodavatelů dle vlastního požadavku. Rozdíl mezi cenami standardní dodávky a výběru investora bude vyúčtován jako vícenáklady, případně jako méněnáklady. Materiál nenakupujeme na e-shopech.