Rozsah dodávky

POPIS STANDARTNÍ DODÁVKY RODINNÉHO DOMU

Všeobecná část

Výroba a montáž domů je v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v ČR. V konstrukci domu jsou použity výhradně materiály zdravotně nezávadné a předepsané kvality dle platných norem a předpisů. Stavební popis a popis prací je obsažen ve „Specifikačním listu dodávky“, který je součástí Smlouvy o dílo. Tento materiál obsahuje informace o technickém provedení a vybavení standardního domu a o rozsahu prací provedených dodavatelem od spodní hrany základové spáry až do stádia předání domu „na klíč“.

Projektová dokumentace

Součástí ceny díla je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace investorovi pro stavební i sloučené řízení – stavební výkresy v platném měřítku, projekty TZB (elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika) a technické zprávy.

Základová deska

Základová deska v terénu nevykazujícím převýšení ve vodorovné rovině více jak 10 cm / 10 m pozemku:

 •  Sejmutí ornice
 •  Výkop základových pasů o šířce 600 mm do nezámrzné hloubky 850 mm
 •  Zalití základových pasů betonem
 •  Navýšení základových pasů nad skrytý terén ztraceným bedněním vyztuženým ocelovou výztuží a vylité betonem
 •  Zhotovení ležaté kanalizace z KG trub a uložení chrániček pro prostup přívodu elektřiny a vody včetně obsypu
 •  Zhutněný recyklát v tloušťce 200 – 250 mm
 •  Tepelná izolace základových pasů polystyrenem XPS o tl. 60 mm s úpravou povrchu stěrkou z lepidla
 •  Zhotovení železobetonové základové desky proloženou armovací sítí

Obvodové nosné konstrukce

Konstrukce stěn splňují z hlediska izolačních vlastností všechny normy i platné předpisy a výrazně snižují spotřebu energie na vytápění. Součinitel prostupu tepla (U) našich obvodových konstrukcí je U= 0,16 W/(m2·K). Norma ČSN 730540-2 požaduje hodnotu U=0,3 W/(m2·K), ale doporučuje U=0,2 W/(m2·K).

 • Natavení protiradonové hydroizolace pod nosnou konstrukci vč. penetrace
 • Uložení a ukotvení patní fošny (napuštěna impregnací proti plísním a dřevokazným houbám)
 • Montáž dřevěné nosné konstrukce z KVH hranolů 120/60 mm
 • Vnější opláštění konstrukce deskami Rigistabil tl. 12,5 mm
 • Montáž věncové fošny

Schéma obvodové nosné stěny

 1. sádrokartonová deska Rigistabil 12,5 mm
 2. předstěna tl. 40 mm – dřevěný rošt + tepelná izolace (pro umístění rozvodů  inž. sítí – voda, odpady, rozvod elektřiny)
 3. parozábrana
 4. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH hranol 120/60 + tepelná izolace 120 mm
 5. stabilizační deska nosného panelu – Rigistabil 12,5 mm
 6. kontaktní zateplovací systém fasády –  polystyrén EPS 70F tl. 100 mm
 7. barevná silikonová fasádní stěrka

 

Celková tloušťka 305 mm

Štíty domu

U podkrovních domů je skladba štítových stěn stejná jako skladba obvodových nosných stěn. Štítové stěny přízemních domů nemají tepelnou izolaci z vnitřní strany.

VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

 • Natavení protiradonové hydroizolace pod nosnou konstrukci vč. penetrace
 • Uložení a ukotvení patní fošny (napuštěna impregnací proti plísním a dřevokazným houbám)
 • Montáž dřevěné nosné konstrukce z KVH hranolů 100/60 mm
 • Jednostranné opláštění konstrukce OSB deskami 12 mm
 • Montáž věncové fošny

Schéma vnitřní nosné konstrukce

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. stabilizační deska nosného panelu – OSB deska 12 mm
 3. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH hranol 100/60 + zvuková izolace 100 mm
 4. stabilizační deska nosného panelu – OSB deska 12 mm
 5. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 150 mm

Stropní konstrukce

 • Stropní konstrukce u domu typu Bungalov je řešena dolní pásy střešních vazníků
 • Stropní konstrukce u podkrovních domů – Klasik je zhotovena z KVH hranolů kde konstrukci hrubé podlahy tvoří OSB desky tl. 22 mm.

Schéma stropu pod neobytným podkrovím

 1. strop – sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová sádrokartonová konstrukce
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. tepelná izolace tl. 160 mm vložená mezi vazníky

Schéma stropu s obytným podkrovím

 1. strop – sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. ocelová sádrokartonová konstrukce
 3. zvuková izolace tl. 100 mm vložená mezi stropnice
 4. záklop stropu – OSB deska tl. 22 mm
 5. kročejová izolace – polystyren Rigifloor tl. 20 mm
 6. anhydritový stěrka
 7. podlahová krytina

Střešní - vazníková konstrukce

 • Usazení vazníků, jejich vyrovnání, ztužení a zavětrování
 • Montáž podstřešní difúzně propustné fólie a laťování impregnovanými latěmi včetně okapního plechu – PZ
 • Montáž okapového systému stavby – okapy a svody z přírodním TiZn plechu*
 • Montáž betonové střešní krytiny Betonpres včetně doplňků – barva krytiny dle přání investora*
 • Montáž podbití střechy smrkovými palubkami s perodrážkou napuštěnými tenkovrstvou lazurou s ochranou proti UV záření – barva odstínu dle přání investora*
 • Okapový systém je možno dle výběru investora dodat i v barevném provedení – příplatek dle barevného odstínu

Schéma střechy nad neobytným podkrovím

 1. krokev – horní pás střešního vazníku
 2. difúzní fólie
 3. kontralatě
 4. střešní latě
 5. betonová střešní krytina

Schéma střechy nad obytným podkrovím

 1. strop podkroví – sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová sádrokartonová konstrukce
 4. tepelná izolace tl. 60 mm
 5. tepelná izolace tl. 160 mm vložená mezi krokve
 6. difúzní fólie
 7. kontralatě
 8. střešní latě
 9. betonová střešní krytina

Otvorové výplně - Okna a dveře

 • Otvory rodinného domu jsou vyplněny plastovými okny a balkónovými dveřmi s izolačním trojsklem s celkovou hodnotou Uw = 0,92 W/m2.K v bílé barvě
 • Vchodové dveře s vícebodovým zamykáním v bílé barvě s dveřní výplní PERITO – série Clasic nebo Technik
 • Součástí dodávky plastových oken jsou vnitřní plastové parapety bílé barvy
 • Otvorové výplně je možno dle výběru investora dodat i s jednostranným nebo oboustranným dekorem – příplatek dle barevného odstínu*

TEPELNÁ IZOLACE NOSNÝCH A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Obvodové nosné konstrukce jsou vyplněny tepelnou izolací Isover o tl. 120 mm, na vnitřní straně konstrukce je provedena montáž parozábrany se slepenými spoji
 • Vnitřní nosné konstrukce jsou vyplněny zvukovou izolací Isover o tl. 100 mm
 • Stropní konstrukce je zateplena tepelnou izolací vloženou mezi vazníky Isover o tl. 160 mm

VNITŘNÍ KONSTRUKCE

 • Na obvodové konstrukce je provedena montáž předstěny – dřevěný rastr (KVH hranoly 60/40 mm) pro uchycení desek RIGISTABIL, rastr je vyplněn tepelnou izolací Isover o tl. 40 mm a slouží pro vedení instalací
 • Vnitřní nosné konstrukce jsou i z druhé strany zaklopeny OSB deskou o tl. 12 mm a na obě strany proveden záklop sádrokartonovými deskami
 • Strop je zhotoven ze sádrokartonových desek s dvouúrovňovým ocelovým rastrem uchyceným k vazníkům, rastr je vyplněn tepelnou izolací Isover o tl. 60 mm
 • Vstup do půdního prostoru je řešen půdním schůdky umístěnými v chodbě domu
 • Příčky oddělující jednotlivé místnosti tvoří sádrokartonové konstrukce o tl. 125 mm vyplněny zvukovou izolací

Schéma vnitřní nenosné příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. ocelová sádrokartonová konstrukce vyplněná zvukovou izolací 100 mm
 3. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 125 mm

VNITŘNÍ ROZVODY VODY, ODPADŮ A ELEKTŘINY

 • Vnitřní rozvody teplé a studené vody jsou vedeny zaizolovaným plastovým polypropylénovým rozvodem
 • Na přívodu vody v domě je umístěn hlavní uzávěr vody
 • Teplá užitková voda je řešena 160 l nepřímotopným elektrickým zásobníkovým bojlerem OKCE 160
 • Rozvody odpadů jsou zhotoveny z HT potrubí příslušného průměru
 • V blízkosti vchodových dveří je umístěn domovní rozvaděč, jsou provedeny kompletní rozvody elektřiny
 • Přívod antény je řešen montáží jedné chráničky pro koaxiální kabel z půdního prostoru do obývacího pokoje
 • Jsou provedeny přívody pro přímotopná tělesa
 • Za příplatek je možné provést montáž podlahového elektrického vytápění místo přímotopů

MONTÁŽ PODLAHY 1.NP

 • Natavení protiradonové hydroizolace vč. penetrace
 • Položení tepelné izolace podlahy – podlahový polystyrén tl. 100 mm
 • V případě nadstandardu se před anhydritovou stěrkou provede montáž topných elektrických kabelů podlahového vytápění
 • Montáž anhydritové stěrky tl. 40 – 50 mm

Schéma skladby podlahy I.NP

 1. zhutněný násyp
 2. železobetonová deska
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace – polystyren EPS 100 tl. 100 mm (v případě nadstandardu – topné kabely podlahového topení)
 5. anhydritová stěrka o tl. 45 – 50 mm
 6. stěrkovací hmota pod povlakové povrchy nebo kročejová izolace pod plovoucí podlahy, případně lepidlo pod dlažby
 7. povrchová krytina podlah – povlaková krytina, plovoucí podlahy nebo dlažba

MONTÁŽ PODLAHY II.NP u podkrovního domu

 • Položení kročejové izolace podlahy – podlahový polystyrén tl. 40 mm
 • V případě nadstandardu se před anhydritovou stěrkou provede montáž topných elektrických kabelů podlahového vytápění
 • Montáž anhydritové stěrky tl. 40 – 50 mm

Schéma skladby podlahy II.NP

 1. sádrokartonový podhled stropu 1.NP
 2. ocelová konstrukce sádrokartonového stropu
 3. tepelná izolace stropu I.NP
 4. hrubá podlaha II.NP – OSB deska tl. 22 mm
 5. kročejová izolace – polystyren tl. 40 mm (v případě nadstandardu – topné kabely podlahového topení)
 6. anhydritová stěrka o tl. 45 – 50 mm
 7. povrchová krytina podlah – povlaková krytina, plovoucí podlahy nebo dlažba

Schodiště v podkrovních domech

 • Součástí dodávky podkrovního domu je i schodiště. Ve standardu je dodáváno schodiště z bukového dřeva bez podstupnic. Tyto je možné dodat za příplatek v případě, když investor bude chtít pod schodištěm uzavřený prostor. Schodiště je ve standardu v přírodní barvě s povrchovou úpravou bezbarvým lakem. Zábradlí je tyčové s madlem a odpovídá provedení a typu schodiště

ÚPRAVY EXTERIÉRU – FASÁDY

 • Kontaktní zateplovací systém – tepelná izolace fasádní polystyren o tl. 100 mm
 • Povrchová úprava zateplovacího systému silikonovou fasádní stěrkou v barvách z dodaného vzorníku – Weber Terranova – dle výběru investora
 • Venkovní parapety jsou hliníkové v barvě – dle výběru investora

ÚPRAVY INTERIÉRU

Malířské práce

Stropy i stěny jsou vymalovány bílou barvou.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

 • Obklad koupelny se provádí dle grafického návrhu dodaného investorem. Zpracování grafického návrhu koupelny je v ceně díla
 • V koupelně je proveden obklad stěn obkladačkami do formátu 25/40 cm do výšky 2,05 m, na WC do výšky 1,2 m (obklady v ceně 240,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Vnější rohy obkladů a horní ukončení obkladů na WC je řešeno bílou plastovou lištou (plastová lišta v ceně 23,00 Kč/bm bez DPH)*, horní hrana soklíku z dlažby je řešena bílou plastovou lištou (plastová lišta v ceně 27,00 Kč/bm bez DPH)*
 • Dlažby jsou provedeny z dlaždic do formátu 40/40 cm v koupelně a WC (dlažba v ceně 240,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Jedna barva spárovací hmoty v místnosti
 • Obklady i dlažby je možno dodat od dodavatelů dle výběru investora

PODLAHOVÉ KRYTINY

 • V ostatních místnostech je povrch podlah řešen pokládkou vinylových podlah (vinylová podlaha v ceně 320,- Kč/m2 bez DPH)*
 • Součástí dodávky je i soklová lišta k podlahám (soklová lišta s příslušenstvím v ceně 40,- Kč/bm bez DPH)*
 • Vinylové podlahy i soklové lišty odpovídající barevným odstínem k podlahám je možno dodat dle výběru investora od jiných dodavatelů

INTERIÉROVÉ DVEŘE

 • Součástí dodávky stavby jsou interiérové dveře plné bílé lakované s obložkovou zárubní ve stejném designu (obložkové zárubně v ceně 1 790,- Kč/ks bez DPH, dveře v ceně 975,- Kč/ks bez DPH)*
 • Dveře jsou opatřeny dveřním kováním – klikou (ve standardu v ceně 240,- Kč/ks bez DPH)
 • Dveře, obložkové zárubně i dveřní kování lze dodat od jiných dodavatelů dle výběru investora

KOMPLETACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

KOUPELNA

 • Plastová akrylátová vana Fortuna bílá 160/100 cm vč. vanového odtokového kompletu, vanová nástěnná baterie bez příslušenství (komplet v ceně 7 500,- Kč bez DPH)*
 • Umyvadlo Lyra Plus 60 cm bílé, stojánková umyvadlová baterie s automatickou výpustí (komplet v ceně 2 500,- Kč bez DPH)*
 • Závěsné WC Lyra Plus bílé se sedátkem z duroplastu, bílé tlačítko splachovače 3/6 l (komplet v ceně 3 500,- Kč bez DPH)*
 • Sprchový čtvrtkruhový kout 90 cm (pokud je součástí dodávky) Roltechnik CR bílá/plastová výplň, akrylátová sprchová vanička Roltechnik Hawaii, sprchová nástěnná baterie bez příslušenství (komplet v ceně 11 500,- Kč bez DPH) *

ZÁCHOD

 • WC kombi Lyra Plus s hlubokým splachováním, s nádržkou 3/6 l, se sedátkem z duroplastu (komplet v ceně 3 500,- Kč bez DPH) *
 • Umývátko Lyra 40 cm bílé, stojánková umyvadlová baterie bez výpusti (komplet v ceně 1 500,- Kč bez DPH) *

ELEKTROINSTALACE

 • Vypínače jsou bíle ABB Tango – 2 ks/místnost
 • Zásuvky jsou bílé ABB Tango – 5 ks dvojzásuvek/místnost
 • Montáž přímotopných těles (v případě, že je provedena montáž elektrického podlahového vytápění, je v každé vytápěné místnosti instalován inteligentní programovatelný termostat FENIX TFT)

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VYBAVOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Závěsné WC Lyra Plus bílé se sedátkem
z duroplastu, bílé tlačítko splachovače 3/6 l
WC kombi Lyra Plus s hlubokým splachováním,
s nádržkou 3/6 l, se sedátkem z duroplastu
Plastová akrylátová vana
Fortuna bílá 160/100 cm,
vanová nástěnná baterie bez příslušenství
Umyvadlo Lyra Plus 60 cm bílé,
stojánková umyvadlová baterie s výpustí
Umývátko Lyra 40 cm bílé,
stojánková umyvadlová baterie bez výpusti
Sprchový čtvrtkruhový kout 90 cm
Multi Basic, litá sprchová vanička
Anima LIMNEW, sprchová nástěnná baterie bez příslušenstvíTopný žebřík Thermal trend 600 x 1320 mm
s topnou patronou 600 W.
 

 

 

 

 

NADSTANDARTNÍ VYBAVENÍ

ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT

Jako nadstandartní vybavení Vám nabízíme místo čtvrtkruhového sprchového koutu Multi Basic a lité vaničky, sprchový kout čtvercového půdorysu 90 x 90 cm. Tento sprchový kout má podlahu z dlažby a v zadní části sprchového koutu je umístěn sprchový žlab. Ve sprchovém koutu jsou použity posuvné dveře Anima Epd. Ve standardní nabídce je tento typ sprchového koutu za příplatek 4 000,- Kč bez DPH.

KOMÍNOVÉ TĚLESO

Montáž komínového zděného tělesa s omítnutou nadstřešní částí CIKO TEC o průměru 160 mm nebo nerezového komínového tělesa CIKO NEREZ o průměru 160 mm. Součástí dodávky komínu je platná revize.

Plynofikace

Plynofikace objektu je dodávána jako nadstandardní služba, nebo si ji zařizuje investor na vlastní náklady.

Poznámka

*) Takto označené položky může investor vybírat i u jiných než námi nabízených dodavatelů dle vlastního požadavku. Rozdíl mezi cenami standardní dodávky a výběru investora bude vyúčtován jako vícenáklady, případně jako méněnáklady. Materiál nenakupujeme na e-shopech.